Anouk de Koning | Voorzitter

Ik ben universitair docent aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Ik houd me bezig met stadsantropologie en onderzoek naar het ‘nieuwe Europa’. Momenteel leid ik een project over ouderschap en alledaags burgerschap in Europa: Reproducing Europe: Migrant Parenting and Contested Citizenship. Ik deed eerder onderzoek in Suriname, Egypte en Nederland en schreef onder meer het boek Global Dreams: Class, Gender and Public Space in Cosmopolitan Cairo (2009, American University in Cairo Press) en, met Rivke Jaffe, Introducing Urban Anthropology (2016, Routledge).

Ik ben sinds 2014 actief in het bestuur van de ABv en ben sinds 2016 voorzitter. Wat ik mooi vind aan de ABv is dat de vereniging antropologen samenbrengt uit het hele land, uit verschillende werkvelden en van student tot alumnus, academicus en professional.  Daarvoor is vooral de jaarlijkse Dag van de Antropologie van belang, maar ook de website en overige activiteiten, en uiteraard de vergaderingen van ons bestuur, waar alle verschillende soorten antropologen vertegenwoordigd zijn. Ik hoop dat we in de komende periode nog meer activiteiten voor leden kunnen organiseren en meer mensen mee laten denken over antropologie in Nederland, bijvoorbeeld in de werkgroepen. Ook willen we werken aan een grotere aanwezigheid van in het publieke debat.

Zie voor meer informatie:

http://www.ru.nl/caos/vm/koning/


Yara van Hamburg | Secretaris

Sinds de zomer van 2018 ben ik in de functie van Secretaris gaan mogen bijdragen aan de projecten en activiteiten van de Antropologen Beroepsvereniging. Deze kans vond ik een geweldige manier om mij meer te mogen omgeven met antropologen uit het hele land. De ABv bestaat uit het Bestuur, de Werkgroepen en de Webredactie, en deze samenwerking geeft mij enorm veel creatieve energie.

Binnen mijn werkveld pas ik antropologie in de praktijk toe: de manier waarop ik mijn werk doe, stroomt voort uit wat ik heb meegekregen vanuit de studie. Mijn bachelor Liberal Arts and Sciences aan de UU heb ik met de Major Culturele Antropologie gevolgd. In mijn verlangen om mij verder te verdiepen in dansantropologie, koos ik voor de master Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy. Ik interesseer mij voor dans als middel om interculturele grenzen (en begrenzingen) te doorbreken.

Als Secretaris van de Abv zet ik mij in voor het betrekken van andere antropologen, antropologie-geïnteresseerden en niet-antropologen bij de vereniging: om elkaar te leren kennen en om vooropgesteldheid te doorbreken. Daarom zit ik ook in de Werkgroep Arbeidsmarkt en ben ik webredactielid Samenwerkingsverbanden.


Yvon van der Pijl | Vice-voorzitter

Ik ben universitair hoofddocent (UHD) aan de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Ik ben directeur van de master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship en lid van de onderzoeksgroep Sovereignty and Social Contestation. Mijn onderzoek richt zich op (transnationale) vraagstukken rondom dood, rouw, uitvaartrituelen, sterven, ouderdom en zorg (in Suriname en Nederland). Daarnaast heb ik onderzoeksprojecten lopen in — en met partners in — de Nederlandse Cariben en ben ik betrokken bij onderzoek naar mobiliteit en mensenhandel.

Ik ben vicevoorzitter van de ABv. Ik zet me in voor een ABv als zichtbare verbinder, die zowel antropologen in Nederland met elkaar verbindt als antropologie bij een breder publiek onder de aandacht brengt. Ik ben een van de trekkers van de werkgroep ‘publieke antropologie’ binnen de ABv.

Naast mijn betrokkenheid bij de ABv ben ik secretaris van het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS) en redactielid van Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied. Tevens ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het Yarden multicultureel uitvaartcentrum in Amsterdam Zuidoost.

Zie voor meer informatie:

http://www.uu.nl/staff/yvanderpijl/

http://www.imaginingthenation.org


Peter Versteeg | Bestuurslid

Ik ben universitair docent aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie, VU Amsterdam. Mijn onderzoeksterreinen zijn religie, fictie, digitale antropologie en wetenschapsfilosofie. Binnen de ABv ben ik lid van de werkgroep integriteit. Als ABv-lid wil ik me inzetten voor de zichtbaarheid van antropologie in Nederland in al haar verscheidenheid (praktisch, academisch, student, senior, etc.).

Zie voor meer informatie:

http://www.fsw.vu.nl/nl/wetenschappelijke-afdelingen/sca/medewerkers-sca/P-G-A-Versteeg/index.aspx


Roxane Beumer | Bestuurslid

Roxane Beumer

Binnen loopbaanadviesbureau Focus heb ik mij ontwikkeld tot een ervaren coach, trainer, relatiemanager en projectleider. Samen met organisaties in de profit en non profit sector richt ik mij op de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties. Vanuit een positief-analytische en creatieve invalshoek worden talenten en drijfveren in kaart gebracht die richtlijnen bieden om vanuit persoonlijke kracht passend werk te zoeken en optimaal samen te werken. Het doel is om een optimale match tussen mentale, fysieke en werkfitheid te bereiken. Zodoende investeer je in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit om goed te kunnen anticiperen op de eisen van de veranderende werkwereld.

In de ABv vertegenwoordig ik de praktijkantropologen die werkzaam zijn in diverse werkgebieden buiten de academische wereld, zoals overheid, zorg, onderwijs, welzijn en het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik betrokken bij de werkgroep arbeidsmarkt, die zich inzet om de afstand van afstuderende/afgestudeerde antropologen tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Hierbij kan een actieve uitwisseling en kruisbestuiving tussen de antropologische academia en praktijkantropologen een belangrijke rol vervullen.

Mijn doel binnen de ABv is het bevorderen van de kruisbestuiving tussen academia en  praktijkantropologen, alsmede het vergroten van de zichtbaarheid van de antropologie als brugfunctie bij de huidige maatschappelijke vraagstukken in de Nederlandse samenleving.

Zie voor meer informatie:

www.focusnederland.nl


Ruben Reus | Hoofdredacteur website

Nog geen indrukwekkend portfolio voor mij, maar als Bachelor of Arts sta ik in ieder geval te trappelen om mijn antropologische kennis in te zetten in mijn aankomende Master Political Geography. Thema’s die mijn bijzondere interesse hebben zijn (politieke) organisatie, klassen, ras en racisme. Binnen het centrale doel van de ABv – een platform bieden voor antropologen en antropologie in Nederland – zie ik nog ruimte voor meer betrokkenheid van studenten. Als hoofdredacteur van de website hoop ik deze doelgroep te bereiken door aandacht te besteden aan toegankelijkheid en interactiviteit. Tevens vind ik het belangrijk om als organisatie kritisch te blijven kijken naar antropologie als discipline en in de praktijk, want, goede muziek bestaat niet altijd uit positieve noten!


Vincent de Rooij | Bestuurslid

Vincent de Rooij

Als universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam houd ik me bezig met de vraag hoe mensen met behulp van talige middelen betekenis geven aan hun omgeving en hun eigen relatie met die omgeving. Mijn onderzoek als linguïstisch antropoloog richt zich vooral op processen van stereotypering en in- & uitsluiting. Binnen de ABv vorm ik met enkele anderen de werkgroep ‘Antropologie in het onderwijs’, die tot doel heeft het introduceren van antropologische kennis en methoden in het niet-universitaire onderwijs (BO, VO, MBO, HBO).

Zie voor meer informatie:

http://vincentderooij.socsci.uva.nl/

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/r/o/v.a.derooij/v.a.derooij.html


Elisabet Rasch | Bestuurslid

proefiel elisabetIk werk bij de Universiteit van Wageningen als universitair docent (UD) bij  de leerstoelgroep Sociology of Development and Change. Mijn onderzoek gaat over de veranderende (culturele, symbolische, spirituele, economische) betekenissen van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot (inheemse) identiteit en politiek. Ik kijk daarbij met name naar activisme rondom mijnbouw en gaswinning, vormen van ‘ontwikkeling’  die vaak haaks staan op de lokale betekenis die aan natuurlijke hulpbronnen wordt gegeven. Na lange tijd onderzoek in Guatemala gedaan te hebben, eerst naar inheemse politiek, en later naar activisme tegen mijnbouw en criminaliseren van (inheemse) milieuactivisten, doe ik nu ook onderzoek naar sociale mobilisatie rondom schaliegaswinning en duurzame energie productie in Nederland, met name in de Noordoostpolder.


Nikkie Wiegink | Bestuurslid

Ik ben werkzaam als universitair docent op de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Momenteel ben ik bezig met een onderzoeksproject met de titel “Enacting the coal enclave: corporate sovereignty in central Mozambique”, waarbinnen ik me bezig houd met macht, burgerschap en transnationale bedrijven. Ik deed eerder onderzoek naar voormalig strijders in Mozambique, waarover binnenkort mijn boek Former Combatants in Mozambique (University of Pennsylvania Press) uitkomt. Ik ben sinds de zomer 2018 actief in het bestuur van ABv.


Yatun Sastramidjaja | Bestuurslid

Ik ben docent bij de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. In mijn onderzoek houd ik mij voornamelijk bezig met gevestigde en nieuwe vormen van activisme en sociaal en politiek engagement onder jongeren in Indonesië en andere landen in Zuidoost Azië. Daarbij kijk ik naar de rol van politieke cultuur en collectieve herinnering, de wisselwerking tussen het lokale en het mondiale in de alledaagse leefwereld van jongeren, en de relatie tussen virtuele en materiële infrastructuren in de betekenisgeving en vormgeving van protest. Ook in mijn onderwijs probeer ik studenten niet alleen op te leiden tot academisch bekwame antropologen, maar hen bewust te maken van de actieve – kritische en creatieve – rol die zij kunnen innemen in het inzetten van antropologische inzichten en vaardigheden voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Als bestuurslid van de ABv, sinds 2017, zet ik mij graag in voor het verstevigen van die publieke rol van antropologie.

Zie voor meer informatie:

http://www.uva.nl/en/profile/y.sastramidjaja


Joeri Koops | Vertegenwoordiger LaSSA

Ik zit in de ABv als vertegenwoordiger van de LaSSA. De LaSSA is de Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en daarmee een studievereniging van antropologie studies uit vier verschillende steden. Wij organiseren studie-inhoudelijke en ontspannende activiteiten, zoals het jaarlijkse LaSSA-congres. Ik zelf zit in mijn laatste jaar van de bachelor in Utrecht en ben geïnteresseerd in politieke en organisatie antropologie. Voor mijn afstudeerproject ga ik op veldwerk en onderzoek doen naar organisaties binnen de illegale rave-scene in Nederland.
Als lid van de ABv wil ik mij in zetten voor de belangen van antropologie studenten.


Eddy Appels | Penningmeester


Sabine Luning | Bestuurslid