Het ABv bestuur


Anouk de Koning | VoorzitterAnouk de Koning

Ik ben universitair docent aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Ik houd me bezig met stadsantropologie en onderzoek naar het ‘nieuwe Europa’. Momenteel leid ik een project over ouderschap en alledaags burgerschap in Europa: Reproducing Europe: Migrant Parenting and Contested Citizenship. Ik deed eerder onderzoek in Suriname, Egypte en Nederland en schreef onder meer het boek Global Dreams: Class, Gender and Public Space in Cosmopolitan Cairo (2009, American University in Cairo Press) en, met Rivke Jaffe, Introducing Urban Anthropology (2016, Routledge).

Ik ben sinds 2014 actief in het bestuur van de ABv en ben sinds 2016 voorzitter. Wat ik mooi vind aan de ABv is dat de vereniging antropologen samenbrengt uit het hele land, uit verschillende werkvelden en van student tot alumnus, academicus en professional.  Daarvoor is vooral de jaarlijkse Dag van de Antropologie van belang, maar ook de website en overige activiteiten, en uiteraard de vergaderingen van ons bestuur, waar alle verschillende soorten antropologen vertegenwoordigd zijn. Ik hoop dat we in de komende periode nog meer activiteiten voor leden kunnen organiseren en meer mensen mee laten denken over antropologie in Nederland, bijvoorbeeld in de werkgroepen. Ook willen we werken aan een grotere aanwezigheid van in het publieke debat.

Zie voor meer informatie:

http://www.ru.nl/caos/vm/koning/


Vincent den Hengst | Secretaris

Sinds januari 2017 ben ik secretaris van de antropologen beroepsvereniging. In 2006/2007 ben ik afgestudeerd aan de UvA als antropoloog en deed mijn master ‘leeronderzoek’. Daarvoor had ik mijn bachelor behaald aan de Universiteit Utrecht. Mijn afstudeerproject ging over de religieuze beleving van Ethiopiërs die een religieuze functie hadden in de rurale stad Debark (Noord Ethiopië, Amhara regio) onder begeleiding van J. Abbink (VU Leiden) en C. de Beet (UvA). Daarna ben ik vooral in de zorg werkzaam geweest en heb ik als antropoloog gewerkt aan diverse projecten (onderzoeksopzetten schrijven, culturele festivals en -centra organiseren). Momenteel wil ik me inzetten voor de ABv en mij meer richten op het werk van antropologen. Ook ben ik regelmatig in Ethiopië om mij verder te verdiepen in mijn onderwerp en mij verder te oriënteren op mogelijke samenwerkingen.


Yvon vd PijlYvon van der Pijl | Vice-voorzitter

Ik ben universitair hoofddocent (UHD) aan de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Ik ben directeur van de master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship en lid van de onderzoeksgroep Sovereignty and Social Contestation. Mijn onderzoek richt zich op (transnationale) vraagstukken rondom dood, rouw, uitvaartrituelen, sterven, ouderdom en zorg (in Suriname en Nederland). Daarnaast heb ik onderzoeksprojecten lopen in — en met partners in — de Nederlandse Cariben en ben ik betrokken bij onderzoek naar mobiliteit en mensenhandel.

Ik ben vicevoorzitter van de ABv. Ik zet me in voor een ABv als zichtbare verbinder, die zowel antropologen in Nederland met elkaar verbindt als antropologie bij een breder publiek onder de aandacht brengt. Ik ben een van de trekkers van de werkgroep ‘publieke antropologie’ binnen de ABv.

Naast mijn betrokkenheid bij de ABv ben ik secretaris van het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS) en redactielid van Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied. Tevens ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het Yarden multicultureel uitvaartcentrum in Amsterdam Zuidoost.

Zie voor meer informatie:

http://www.uu.nl/staff/yvanderpijl/

http://www.imaginingthenation.org


Maartje vd Zedde

Maartje van der Zedde | Bestuurslid

Ik ben journalist en antropoloog en was in 2015 en 2016 interim secretaris van de ABv. Het komende academisch jaar zal ik me richten op pr-werkzaamheden. Als masterstudent deed ik vier maanden onderzoek op een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Met mijn scriptie ‘Constructing difference, contesting exclusive citizenship in the classroom’ won ik de scriptieprijs 2012-2013 antropologie/sociologie van de UvA. De scriptie is onder dezelfde titel uitgegeven in boekvorm door AMB Publishers in Diemen. Als freelancer werk ik met veel plezier aan diverse journalistieke en antropologische projecten. Ik vind het belangrijk om antropologische kennis voor een groot publiek toegankelijk te maken. Het zou geweldig zijn als steeds meer mensen kunnen delen in het prachtige onderzoek dat binnen onze discipline wordt gedaan.


Peter VersteegPeter Versteeg | Bestuurslid

Ik ben universitair docent aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie, VU Amsterdam. Mijn onderzoeksterreinen zijn religie, fictie, digitale antropologie en wetenschapsfilosofie. Binnen de ABv ben ik lid van de werkgroep integriteit. Als ABv-lid wil ik me inzetten voor de zichtbaarheid van antropologie in Nederland in al haar verscheidenheid (praktisch, academisch, student, senior, etc.).

Zie voor meer informatie:

http://www.fsw.vu.nl/nl/wetenschappelijke-afdelingen/sca/medewerkers-sca/P-G-A-Versteeg/index.aspx


Roxane Beumer | BestuurslidRoxane Beumer

Binnen loopbaanadviesbureau Focus heb ik mij ontwikkeld tot een ervaren coach, trainer, relatiemanager en projectleider. Samen met organisaties in de profit en non profit sector richt ik mij op de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties. Vanuit een positief-analytische en creatieve invalshoek worden talenten en drijfveren in kaart gebracht die richtlijnen bieden om vanuit persoonlijke kracht passend werk te zoeken en optimaal samen te werken. Het doel is om een optimale match tussen mentale, fysieke en werkfitheid te bereiken. Zodoende investeer je in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit om goed te kunnen anticiperen op de eisen van de veranderende werkwereld.

In de ABv vertegenwoordig ik de praktijkantropologen die werkzaam zijn in diverse werkgebieden buiten de academische wereld, zoals overheid, zorg, onderwijs, welzijn en het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik betrokken bij de werkgroep arbeidsmarkt, die zich inzet om de afstand van afstuderende/afgestudeerde antropologen tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Hierbij kan een actieve uitwisseling en kruisbestuiving tussen de antropologische academia en praktijkantropologen een belangrijke rol vervullen.

Mijn doel binnen de ABv is het bevorderen van de kruisbestuiving tussen academia en  praktijkantropologen, alsmede het vergroten van de zichtbaarheid van de antropologie als brugfunctie bij de huidige maatschappelijke vraagstukken in de Nederlandse samenleving.

Zie voor meer informatie:

www.focusnederland.nl


Ruben ReusRuben Reus | Hoofdredacteur website

Nog geen indrukwekkend portfolio voor mij, maar als Bachelor of Arts sta ik in ieder geval te trappelen om mijn antropologische kennis in te zetten in mijn aankomende Master Political Geography. Thema’s die mijn bijzondere interesse hebben zijn (politieke) organisatie, klassen, ras en racisme. Binnen het centrale doel van de ABv – een platform bieden voor antropologen en antropologie in Nederland – zie ik nog ruimte voor meer betrokkenheid van studenten. Als hoofdredacteur van de website hoop ik deze doelgroep te bereiken door aandacht te besteden aan toegankelijkheid en interactiviteit. Tevens vind ik het belangrijk om als organisatie kritisch te blijven kijken naar antropologie als discipline en in de praktijk, want, goede muziek bestaat niet altijd uit positieve noten!


Tessa DiphoornTessa Diphoorn | Vertegenwoordiger Etnofoor

Ik ben universitair docent (UD) aan de vakgroep culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb onderzoek gedaan naar private veiligheid en geweld in Zuid-Afrika en mijn boek “Twilight Policing. Private Security and Violence in Urban South Africa” is dit jaar uitgegeven door de University of California Press. Ik ben vooral geïnteresseerd in de dynamiek tussen veiligheid, geweld en macht en doe momenteel vooral onderzoek in Kenia. Binnen de ABv ben ik de vertegenwoordiger van Etnofoor, het Nederlands antropologisch tijdschrift, en zal ik de werkgroep ‘ethiek en dataprotocol’ gaan leiden. Ik zie de ABv vooral als een platform om de belangen van antropologen, binnen en buiten de wetenschap, te waarborgen.

Zie voor meer informatie:

http://www.uu.nl/staff/TGDiphoornhttp://www.uu.nl/staff/TGDiphoorn


Thorben KwakkenbosThorben Kwakkenbos | Vertegenwoordiger LaSSA

Namens de Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie neem ik plaats in de ABv. De LaSSA probeert het contact tussen antropologie studenten uit verschillende steden te bevorderen. Binnen de ABv hopen we dit samen te doen met de verschillende universiteiten en praktijkantropologen. Daarnaast laten we graag horen hoe studenten over onderwerpen denken. Ik hoop vooral dat we samen studenten meer kansen kunnen geven tijdens en na hun studie. Denk hierbij aan stages, maar ook het organiseren van congressen waar studenten en alumni elkaar kunnen ontmoeten. Zelf studeer ik momenteel antropologie in Utrecht en bedrijfskunde in Rotterdam. Het combineren van verschillende disciplines vind ik een mooie uitdaging en zorgt altijd voor interessante discussies.


Vincent de RooijVincent de Rooij | Bestuurslid

Als universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam houd ik me bezig met de vraag hoe mensen met behulp van talige middelen betekenis geven aan hun omgeving en hun eigen relatie met die omgeving. Mijn onderzoek als linguïstisch antropoloog richt zich vooral op processen van stereotypering en in- & uitsluiting. Binnen de ABv vorm ik met enkele anderen de werkgroep ‘Antropologie in het onderwijs’, die tot doel heeft het introduceren van antropologische kennis en methoden in het niet-universitaire onderwijs (BO, VO, MBO, HBO).

Zie voor meer informatie:

http://vincentderooij.socsci.uva.nl/

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/r/o/v.a.derooij/v.a.derooij.html


Elisabet Rasch | Bestuurslidproefiel elisabet

Ik werk bij de Universiteit van Wageningen als universitair docent (UD) bij  de leerstoelgroep Sociology of Development and Change. Mijn onderzoek gaat over de veranderende (culturele, symbolische, spirituele, economische) betekenissen van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot (inheemse) identiteit en politiek. Ik kijk daarbij met name naar activisme rondom mijnbouw en gaswinning, vormen van ‘ontwikkeling’  die vaak haaks staan op de lokale betekenis die aan natuurlijke hulpbronnen wordt gegeven. Na lange tijd onderzoek in Guatemala gedaan te hebben, eerst naar inheemse politiek, en later naar activisme tegen mijnbouw en criminaliseren van (inheemse) milieuactivisten, doe ik nu ook onderzoek naar sociale mobilisatie rondom schaliegaswinning en duurzame energie productie in Nederland, met name in de Noordoostpolder.


Kitty Jansen-Rompen | Bestuurslid

Geboren op 8 juli 1958, in Kerkrade. Studeerde culturele antropologie in Utrecht en culturele Prehistorie in Leiden In 1982-83 deed ik traditioneel antropologisch onderzoek naar het werk van vrouwen in het West Afrikaanse Mali. Tijdens dit veldwerk in het Dogongebied werd mijn interesse gewekt voor de eigen cultuur. Na het afstuderen in 1984 begonnen met onderzoek naar het carnaval in Limburg. In 1988 ben ik benoemd tot conservator volkskunde van het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht en vervolgens van diens opvolger het Limburgs Museum in Venlo. Limburgse gebruiken en rituelen bij belangrijke scharniermomenten in het leven, dialectgebruik, carnaval en andere feesten en rituelen hebben mijn bijzondere belangstelling. Regelmatig wordt hierover gepubliceerd, lezingen gehouden en tentoonstellingen gemaakt.

Op dit moment ben ik werkzaam als conservator historie en archeologie van Museum De Domijnen, een onderdeel van Stg. De Domijnen. In dit nieuwe cultuurbedrijf zijn het voormalige Museum Het Domein, het stadsarchief, een aantal bibliotheken en de schouwburg ondergebracht. Ik organiseer tentoonstellingen en activiteiten rondom allerlei thema’s die met de geschiedenis en volkscultuur van de regio Sittard-Geleen te maken hebben. De onderwerpen variëren van Romanisering tot Toon Hermans en van de eerste boeren tot de geschiedenis van de plaatselijke Molukse gemeenschap. Daarnaast ben ik actief in de Nederlandse museumwereld. Bestuurslid sectie historische musea van de NMV, bestuurslid Federatie van Limburgse Musea, Participant Stadsmusea XL.

Zie voor meer informatie:

www.dedomijnen.nl (of www.dedomijnen.nl/exposities)


Eddy Appels


Jolanda Zeeman


Sabine Luning