De ABv biedt je de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van antropologie in Nederland door deel te nemen aan een van haar werkgroepen. Je kunt meepraten en helpen organiseren in de vier werkgroepen die zich richten op verschillende thema’s.

Werkgroep Antropologie en de arbeidsmarkt

De afstand van de antropologie-opleiding tot de arbeidsmarkt is nog te groot. De werkgroep arbeidsmarkt heeft als doel om de werkpraktijk van antropologen dichterbij de academische onderzoekspraktijk te brengen.

Graag willen wij de rijkdom van de diverse werkgebieden en rollen zichtbaar maken waarin antropologen aan de slag gaan. Zowel bij overheden, het onderwijs, zorg en welzijn, musea en culturele instellingen, maar ook het commerciële bedrijfsleven biedt ruime mogelijkheden om de kennis en vaardigheden van de studie antropologie toe te passen. Rollen waarin veel antropologen actief zijn variëren van onderzoeker, consultant, bedrijfsadviseur, beleidsadviseur, beleidsmedewerker, educatief medewerker, teammanager, projectleider tot coach.

De werkgroep biedt een platform voor verbinding en kruisbestuiving en we nodigen antropologen in de werkpraktijk uit om hun kennis en ervaring uit te wisselen met studenten van de universiteiten in Nederland. Een manier zou kunnen zijn om meer stageplaatsen te stimuleren voor studenten antropologie.

Wil je je ervaring en expertise delen, of wil je meehelpen de doelen van de werkgroep te verwezenlijken, neem dan contact op met met de werkgroep: arbeidsmarkt.abv@gmail.com.

Lees hier meer over de activiteiten van de Werkgroep Antropologie en de arbeidsmarkt:

Werkgroep Betrokken, publieke antropologie

Waarom is het werk van antropologen zo weinig bekend en besproken in het publieke debat?

Hoewel we steeds actiever worden in zowel het delen van onze bevindingen als het uiten van zorg over bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen buíten de academie, hebben we nog een lange weg te gaan. Hoe maken we antropologie een betrokken antropologie en hoe maken we antropologie publiek?

Met deze vragen scherp in het vizier, zoekt de werkgroep Betrokken, publieke antropologie  naar manieren waarop antropologische inzichten en bevindingen zichtbaarder worden voor een breder publiek. In toenemende mate maken we al gebruik van blogs en andere sociale media, maar vaak hebben we nog geen helder idee tot wie we ons willen en kunnen richten—collega-antropologen, betrokken burgers, beleidsmakers, het maatschappelijke middenveld of wellicht ‘de politiek’? Ook ontbreekt het ons nog aan goede contacten met journalisten, radio- en televisiemakers en andere belangrijke poortwachters die ons kunnen helpen met het aantrekkelijk verspreiden van onze ideeën en bevindingen.

Denk en doe mee om naar buiten te treden, en antropologie op betrokken wijze over het voetlicht te brengen! Neem dan contact op met: Elisabet Rasch (elisabet.rasch@wur.nl), Merel de Buck (m.a.debuck@uu.nl) of Yvon van der Pijl (y.vanderpijl@uu.nl).

Lees hier meer over de activiteiten van de Werkgroep Publieke Antropologie:

Werkgroep Academische politiek

Deze werkgroep behartigt de belangen van antropologie binnen de academische wereld, en bespreekt academische politiek in brede zin. De groep houdt zich bezig met de manier waarop de verschillende afdelingen Antropologie en Ontwikkelingssociologie omgaan met de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen binnen de academische wereld. Het kan dan gaan om beleid ten aanzien van integriteit, maar ook om de waardering van antropologie in het bredere universitaire landschap, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie tussen NWO en de discipline antropologie, of de organisatie van de afdelingen (verhouding onderwijs-onderzoek, tijdelijke en vaste aanstellingen). De groep zal ook meedenken met de kritische bewegingen binnen de academische wereld die zich keren tegen de neoliberalisering van de universiteit, zoals De Nieuwe Universiteit, ReThink UvA en, eerder, de Verontruste VU’ers. Steeds staat de vraag centraal hoe antropologen in Nederland met deze ontwikkelingen moeten omgaan, en hoe we maximale ruimte voor antropologie kunnen behouden en/of creëren.

Wil je meedenken over de koers van antropologie binnen de academische wereld, en academische politiek meer in het algemeen, neem dan contact op met het Anouk de Koning (a.de.koning@fsw.leidenuniv.nl).

Werkgroep Antropologie in het onderwijs

Antropologie op de basis- of middelbare school? Is dat nodig? Is dat mogelijk? De werkgroep Antropologie in het onderwijs beantwoordt beide vragen met een volmondig ‘ja’. De wereld van vandaag zit ingewikkeld in elkaar: het publieke debat wordt beheerst door vooropgezette meningen die verpakt worden in oneliners. Dat is niet bevorderlijk voor een echte analyse van hedendaagse problemen. Om jonge burgers al vroeg kritisch te leren kijken naar de samenleving en de wereld om hen heen, kan de antropologische blik een belangrijke rol spelen. Antropologie is bij uitstek de discipline die mensen uit hun vertrouwde denkraam kan trekken om zo stereotypering, discriminatie, en racisme te leren herkennen en aan de orde te stellen.

De werkgroep is in een opstartfase en is bezig met het inventariseren van expertise en lesmethoden. Dit is een eerste stap in het zoeken naar manieren om antropologische kennis en methoden een plaats te geven in lespraktijken, met name in vakken als maatschappijleer en maatschappijkunde, maar ook in geschiedenis, levensbeschouwing, en filosofie.

Wil je je ervaring en expertise delen of meehelpen de doelen van de werkgroep te verwezenlijken? Neem dan contact op met Vincent de Rooij (v.a.derooij@uva.nl).