Diversiteit in de praktijk: Noodzakelijk kwaad of noodzakelijke stap?

02:10 PM – 03:40 PM
Nooterzaal

Diversiteit is een van de buzzwords van onze tijd. Diversiteitsbeleid staat overal op de agenda. Gemeenten en organisaties willen diverser worden en proberen dit op allerlei manieren uit te denken en in te voeren. Denk bijvoorbeeld aan zogeheten integraal diversiteitsbeleid of doelgroepenbeleid. De vraag naar diversiteitsprofessionals lijkt toe te nemen, maar kan het aanstellen van een diversiteitsmanager het diversiteitsdenken binnen organisaties borgen? Tegelijkertijd ontmoet het idee diversiteit weerstand en kritiek. Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van diversiteit.

Met een aantal experts op het gebied van diversiteit, werkzaam binnen verschillende bedrijven en organisaties, willen we van gedachten wisselen over de vraag wat diversiteit in de praktijk is. Wat voor diversiteit willen we en waarom? Is diversiteit een vanzelfsprekend ideaal om meer gelijkheid te bereiken of is een kritische blik wenselijk?

Sprekers

Dionne Abdoelhafiezkhan, IZI-solutions

Dionne Abdoelhafiezkhan is medeoprichter van IZI Solutions, een sociaal innovatiebureau dat werkt aan een rechtvaardige en gelijkwaardige maatschappij waarbij de diversiteit van elk individu gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Dit doen zij door middel van bewustwording, gedragsverandering en organisatieadvies. Thema’s waarin zij gespecialiseerd zijn onder andere: jeugdwerkloosheid, (arbeidsmarkt)discriminatie, onderwijssegregatie, etnisch profileren, armoedebestrijding, intercultureel- en religieus samenleven en diversiteit en inclusie.

Ervaring laat zien dat de meeste organisaties al een basis hebben voor een integraal D&I-beleid. Meestal zijn kleine aanpassingen en aanvullingen in huidig beleid en processen voldoende om mogelijke knelpunten te neutraliseren. D&I brengt echter wel de nodige uitdagingen met zich mee. IZI biedt opdrachtgevers handvaten om D&I integraal een onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. In onze aanpak betrekken wij management, staf, uitvoerende afdelingen en andere stakeholders. Zo ontstaat een integrale aanpak, gericht op beleid- en procesmatige inbedding én cultuurverandering.

 

Wim Haan, VU projectleider diversiteit

Wim Haan (1958) is sinds 2007 coördinator diversiteit aan de Vrije Universiteit en leidt als zodanig een aantal diversiteitsprojecten. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het taakgebied ‘student en campus, waarbinnen hij met name aandacht heeft voor kwesties op het raakvlak van diversiteit en veiligheid. Wim Haan is linking-pin tussen de VU organisatie en de multiculturele studentenverenigingen van de universiteit. Tenslotte is hij lid van de Commissie Integrale Veiligheid van de VU met als aandachtsgebieden cultureel- en religieuze gerelateerde incidenten en discriminatie/antisemitisme/homofobie. Hij is één van de oprichter van VU Pride, het LGBTI-netwerk van de VU.

Diversiteit aan de VU wordt breed gedefinieerd, met een zekere focus op etniciteit en eerste generatie. Maar is ook aandacht voor allerlei andere vormen van diversiteit (LGBTI, leeftijd, gender etc.) Uiteindelijk ligt de meerwaarde van diversiteit in een verscheidenheid aan opvattingen, perspectieven en meningen. Dat is een voorwaarde voor excellentie. De VU is een van de meest diverse universiteiten in Nederland wat de studentenpopulatie betreft. Meer diversiteit in het personeelsbestand is één de grote uitdagingen voor ons HR-beleid.

Marieke Slootman, VU onderzoeker diversiteit

Marieke Slootman is onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Zij bestudeert diversiteit en ongelijkheid binnen het onderwijs, en is geïnteresseerd in processen van ‘minderheidsvorming’. Haar proefschrift Soulmates. Reinvention of ethnic identification among higher educated second generation Moroccan and Turkish Dutch is uitgeroepen door het NSV als beste sociologische proefschrift van 2013 en 2014. In 2016 was Slootman vice-voorzitter van de Commissie Diversiteit, die onder leiding van Gloria Wekker diversiteit en inclusie aan de Universiteit van Amsterdam onderzocht.

Ondanks de positieve connotatie heeft het gebruik van de term ‘diversiteit’ binnen beleid en onderzoek verschillende valkuilen. Ten eerste wordt ‘diversiteit’ meestal niet in verbinding gebracht met institutionele mechanismen van uitsluiting (bijvoorbeeld seksisme, racisme en oriëntalisme). ‘Diversiteit’ wordt vaak enkel gezien als de aanwezigheid van ‘de ander’. Diversiteitsdenken is dus gestoeld op categorieën; de tweede complexiteit die ik hier noem. Denken in categorieën zorgt voor een onwenselijke essentialisering van verschil. Tegelijkertijd vormen de categorieën die in de samenleving geproduceerd worden de kern van in- en uitsluiting, waardoor het zinvol is om ongelijkheid in kaart te brengen (onder andere) aan de hand van categorieën. Is het mogelijk om in het streven naar gelijkwaardigheid het denken in categorieën los te laten?


Anneke Mosman
, Woonstad Rotterdam

Al jaren combineer ik in mijn werk maatschappelijke uitdagingen met duurzame doelen en een bedrijfskundige blik. Binnen Woonstad Rotterdam ben ik als P&O Specialist verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en implementatie op het gebied van een Divers Personeelsbestand.

Woonstad Rotterdam vindt het belangrijk om een organisatie te zijn waarin alle medewerkers ongeacht hun afkomst, geslacht, religie of geaardheid welkom zijn. Woonstad Rotterdam wil verder gaan dan dit omdat we erin geloven dat een diverse samenstelling van personeel leidt tot meer creativiteit en het beter realiseren van missie en resultaten voor een organisatie. Daarom willen we een organisatie waar de kwaliteiten en talenten van medewerkers, ongeacht religie, geslacht, afkomst en geaardheid gewaardeerd en benut worden.

In dat kader ben ik betrokken bij de oprichting en zeer betrokken Ambassadeur van 010inclusief, het Rotterdamse Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Dit netwerk van Rotterdamse werkgevers streeft naar inclusieve organisaties waarin iedereen gewaardeerd wordt om zijn/haar talenten en kwaliteiten. Het platform richt zich op het terugdringen van discriminatie op de werkvloer op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd.


Mustapha Charifi
, STEP Nijmegen

Mijn naam is Mustapha Charifi en ben in 2009 afgestudeerd als cultureel antropoloog aan de universiteit Utrecht. Ik ben directeur van een welzijnsorganisatie in Nijmegen en ben een aantal jaren manager diversiteit in het welzijnsdomein in de regio Nijmegen geweest.

Het thema ‘Diversiteit’ fascineert me al jaren omdat diversiteit wordt beschouwd als een thema waar extra aandacht voor moet zijn, terwijl het eerder de norm is. Het gaat erom dat we daar bewust van worden. Geen mens is immers hetzelfde. Mijn visie op diversiteit is dat we allen hetzelfde zijn en verschillend tegelijk, dat is een kracht waar een organisatie sterker en beter van wordt. Creëer geen apart beleid voor diversiteit maar zie het als de norm en implementeer het in alle lagen van de organisaties. Het gaat niet om handelen naar beleid, maar handelen vanuit een mindset.

 

Marjolein BorsboomHeijblomUnique Uitzendbureau

Marjolein Borsboom is sinds drie jaar Projectmanager bij Unique in Rotterdam. In haar functie werkt ze intensief samen met de gemeente Rotterdam. Voor het project Talentmatching helpt ze bijvoorbeeld kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Samen met 010Inclusief werkt ze aan diversiteit op de arbeidsmarkt en voor Unique is ze intern en extern expert op het gebied van werk, voor iedereen. Met al 20 jaar werkervaring binnen de organisatie kennen kandidaten, klanten en collega’s Marjolein als een ‘blij ei’ en specialist in haar vak. Discriminatie is een hardnekkig en maatschappelijk probleem. Unique doet er alles aan om discriminatie te voorkomen en streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin talent, competenties en vaardigheden bepalen of iemand geschikt is voor een functie. Als deelnemer aan het diversiteitspanel deelt Marjolein haar kennis.

 

Dit panel wordt gemodereerd door Jacqueline Franssens (Culture at Work). Jacqueline Franssens is organisatie antropoloog. Zij adviseert en begeleidt organisaties, (internationale) teams en mensen op het gebied van leiderschap en ontplooiing van talenten, vanuit de gedachte dat het de vol-waardige inzet van talenten is, die bijdraagt aan organisatiedoelstellingen en andersom. Vanuit haar antropologische achtergrond beheerst zij de vaardigheid om ongemerkte overtuigingen, gedrag en (kleine) rituelen op de werkvloer bespreekbaar te maken die ontwikkeling van talenten en versterking van samenwerking in de weg staan, en die de bron vormen van menig “gedoe op de werkvloer”. Als organisatiecultuur- & opleidingenspecialist heeft zij gewerkt bij onder meer bedrijfskundige consultancies aan (grootschalige) fusie- en verandertrajecten. Sinds 2004 werkt zij vanuit haar eigen bureau Culture at Work. Daarnaast is ze sinds 2011 actief binnen de vakvereniging Sietar waarvan 4 jaar als voorzitter Nederland. Zij is nauw betrokken bij de organisatie van ca 10 inhoudelijke bijeenkomsten per jaar op het gebied van diversiteit en interculturaliteit, en treedt regelmatig op als dagvoorzitter en panelbegeleider.


MEER INFORMATIE


n.n.b.